INFORMACJA
 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 7 lutego 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 10 ofert:

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 8 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizacje zajęć sportowych oraz ruchowych, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 40.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniło 8 złożonych ofert. 2 oferty nie spełniły kryteriów formalnych   i zostały odrzucone, tj.:

  • Oferta Uczniowski klub Sportowy „Ikar” w Nowej Wsi
  • Oferta Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „KU ZDROWIU” Ożarowice

Z 6 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, 5 ofert zostało pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania. Jedna oferta uzyskała ocenę poniżej 35 pkt i nie uzyskała rekomendacji do dofinansowania tj.:

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 13 Nowa Wieś

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:


Zadanie nr 1  - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

  1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 29.000 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 11.000 zł.

 

Zadanie nr 2 - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację  zajęć sportowo - ruchowych”

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice”VII Bieg i Marathon Wyżyny Śląskiej - kwota dotacji 11.100,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Nasza Szkoła” Przeczyce – kwota dotacji- 5.800,00 zł
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 5.500,00 zł
  4. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 8.500,00 zł.
  5. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 5.600,00 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:12.03.2018 10:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.03.2018 10:44