Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)

Mierzęcice, dnia 09 marca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Mierzęcice
(Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej,
Sołectwo Mierzęcice Osiedle)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mierzęcice:

  • uchwały Nr XVI/131/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą Nr XLI/271/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Mierzęcice – Centrum,

  • uchwały Nr XXXVII/274/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice, w rejonie skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej,

  • uchwały nr XXXVII/275/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w sołectwie Mierzęcice Osiedle.

Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice obejmuje trzy obszary (obszar 1: Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, obszar 2: rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, obszar 3: Sołectwo Mierzęcice Osiedle), w granicach pokazanych na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                                  /-/ mgr Grzegorz Podlejski