Uchwała Nr XVI/83/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 17 stycznia 2008 roku


w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. /tekst jednolityDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 420 i 421 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póżn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1.


Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:


przychody – 17.000,- zł

wydatki - 78.015,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.02.2008 11:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.02.2008 12:01