Uchwała Nr XVI/82/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 17 stycznia 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104/ Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:


  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy a rok 2008 o kwotę 141.681,- zł /Słownie zł : sto czterdzieści jeden tysnięcy sześćset osiemdziesiąt jeden/


Dział 801 – Oświata i wychowanie 91.681,00 zł


Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) - 45.729,00 zł


Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 45.952,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy z różnych dochodów 50.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 16.184.892,- zł


  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 141.681,- zł /Słownie zł: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden/

Dział 801 – Oświata i wychowanie 91.681,- zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 24.694,- zł
Wydatki bieżące 24.694,- zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.694,- zł
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez j.s.t.


Rozdz. 80110 – Gimnazja 66.987,- zł
Wydatki bieżące 66.987,- zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.035,- zł
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji


Dział. 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 50.000,- zł
Wydatki bieżące 50.000,- zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.246,- zł
- dotacje -
- wydatki na obsługę długu j.s.t. -
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji -

Plan wydatków po zmianach – 16.935.673,- zł

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.02.2008 11:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.02.2008 11:48