Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza rekrutację pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego do nowo otwieranego Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161 ramach  Projektu „Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

 

Określenie stanowiska i miejsca pracy:

 • 3 stanowiska pracy opiekuna dziecięcego w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi  ul. Zawadzkiego 161

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Forma zatrudnienia: umowę o pracę na czas określony

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  
1. Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  tj.:

 • osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
  lub
 • osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 • Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

2. Osoba daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

3. Osoba  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

4. Osoba  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

5. Niekaralność  za przestępstwo popełnione umyślnie.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 • Chęć nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Odpowiedzialność, cierpliwość, komunikatywność, kreatywność, elastyczność.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Posiadanie podstaw medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 • zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie;
 • wspomaganie rozwoju dzieci;
 • zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci;
 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu karmienia, mycia,  przewijania,  wysadzanie, układanie do snu,   itp.
 • utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek i bielizny  dziecięcej;
 • wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych oraz sprawdzanie temperatury pomieszczeń;
 • dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń  żłobka;
 • organizowanie dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu;
 • pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
 • znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków;
 • dbałość o wyposażenie;
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja misji i wizji zespołu, standardów opieki w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie referencji, świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów
 • potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślnie, 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie  kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie  kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia,  
 • kserokopia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.
 • oświadczenie  o  stanie  zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.


Rekrutacja pracowników trwa do 8 grudnia 2017r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie
w terminie do dnia 08.12.2017r. do godz. 14.00 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

 

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem:


„Aplikacja na stanowisko opiekuna dziecięcego
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.


Kandydaci,  którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty aplikacyjne, złożone przez kandydatów w ramach rekrutacji, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego do nowo otwieranego Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.11.2017 15:28
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.11.2017 15:28