Wójt Gminy Mierzęcice  
ogłasza nabór na stanowisko -  woźna w  nowo otwieranym   Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161 ramach  Projektu „Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi


1. Nazwa i adres instytucji: Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161
2. Określenie stanowiska i wymiar czasu pracy: woźna  ½  etatu, umowa na czas określony.

3. Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z dorosłymi i dziećmi,
 • troskliwość, opiekuńczość w stosunku do dzieci,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

4. Zakres najważniejszych zadań:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń żłobka,
 • dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń żłobka,
 • utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu i zabawek,
 • nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci, zmywanie po posiłkach,
 • codzienne słanie łóżek i leżaków dzieci, zmiana zabrudzonej bielizny pościelowej,
 • wykonywanie wszystkich czynności związanych z praniem i prasowaniem bielizny pościelowej, ręczników, itp.,

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty   winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 08.12.2017r. do  godz. 14.00 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice


w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko woźnej
w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”


Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.
Oferty, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi.   

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko - woźna w nowo otwieranym Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.11.2017 15:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.11.2017 15:28