Wójt Gminy Mierzęcice  
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

 

Nazwa i adres instytucji:
Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161  

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,  
 • co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,  
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

 • Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 • Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.
 • Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 • Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 • Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 • Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno - epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.

 
 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Praca na stanowisku kierowniczym - przede wszystkim praca z dziećmi, w niepełnym wymiarze czasu pracy - ¼ etatu. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.


5. Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia
 • oświadczenie dot. wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • oświadczenie kandydata o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 4 grudnia 2017r. do  godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na  Dyrektora Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


7.  Pozostałe informacje:

 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice.  
 • Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.11.2017 14:40
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.11.2017 14:58