Mierzęcice, dnia 10.11.2017 r.

GK.6733.0007.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/553/10501/2017/PS z dnia 04.07.2017 r.,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.11.2017 r., na wniosek z dnia 18.07.2017 r. (zmodyfikowany, jak również uzupełniony dnia 28.07.2017 r., dnia 11.08.2017 r. oraz dnia 16.08.2017 r.), złożony przez Panią Lucynę Piekarczyk – Kusina, reprezentującą firmę „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o., w imieniu Inwestora, którym jest Gmina Siewierz – 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach”

w ramach którego zostanie zrealizowana: przebudowa drogi ul. ostoi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Piastów nr 4737S do wysokości zjazdu do klubu LKS Ostoja Żelisławice, przebudowa drogi – łącznika pomiędzy ul. Ostoi i drogą powiatową nr 4737S ul. Piastów, remont odcinka drogi ul. Goplany, remont odcinka ul. Piastów polegający na odtworzeniu nawierzchni w obrębie demontowanego i budowanego przepustu oraz przebudowywanej kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogi, demontaż istniejącego i budowa nowego przepustu pod drogą powiatową nr 4737S ul. Piastów, budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnień brzegów, przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie zabezpieczenia sieci.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 796, 781/1, 680/3, 680/2, 741/4, 797, 802, 803, 782/26, 785, 783, 782/4, 782/7, 782/10, 786, 777/3, 773/1, 782/22, 782/27, 782/24 k.m. 11, 935, 934/1, 933/1, 932/1, 931, 930, 929, 927, 1208, 928, 1094/2, 920/1 k.m. 13 obręb Żelisławice, Gmina Siewierz.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie (art. 49b § 1 K.p.a.).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz:
    www.siewierz.bip.info.pl

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:10.11.2017 12:56
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:10.11.2017 12:56