Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 12 listopada 2007.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Gminy Mierzęcice
na dzień 12 listopada 2007Mienie komunalne na dzień 10 listopada 2006 roku obejmowało:
- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 101 ha 9653 m. kw.,
- zabudowania w Mierzęcicach przy ulicy Wolności, tj. budynek mieszkano-administracyjno-usługowy, budynek gospodarczy, ogrodzenie, chodnik i osadnik bezodpływowy,
- ośrodek wczasowy składający się z 3 domków drewnianych, 3 domków murowanych, budynku magazynowo-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,
- hydroforni wraz z hydroforem na działkach o powierzchni 1226 m. kw., których gmina jest użytkownikiem wieczystym,
- hala sportowa i boisko.


Gmina Mierzęcice jest właścicielem:
- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,- zł,
- 50 akcji „AGROTUR” o wartości 5.000,- zł,
- 500 akcji Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Sosnowcu o wartości 5.000,- zł.


Do 12 listopada 2007 roku gmina sprzedała w trybie przetargu nieograniczonego:
a/ 1 nieruchomość o powierzchni 337 m. kw. w obrębie wsi Boguchwałowice ,
b/ 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 2966 m. kw. w obrębie wsi Sadowie,
c/ 1 nieruchomość o powierzchni 1 ha 2635 m. kw. w obrębie wsi Mierzęcice,
d/ 1 nieruchomość o powierzchni 2432 m. kw. w obrębie wsi Przeczyce.


Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 2ha1176 m. kw., w tym:
1) na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego :
obręb wsi Nowa Wieś - nieruchomość o pow. 5485 m. kw. ,
2) na podstawie aktu kupna-sprzedaży:
obręb wsi Mierzęcice – 1166 m. kw.
3) nieodpłatnie na podstawie:
decyzji Wojewody Śląskiego - obręb wsi Mierzęcice - nieruchomość o pow. 1ha 3247 m. kw., 
decyzji Starosty Powiatu Będzińskiego – w obrębie wsi Mierzęcice – nieruchomość o pow. 1278 m. kw.

Na dzień 12 listopada 2007 roku powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi:
102 ha 2459 m. kw. oraz 1226 m. kw. w użytkowaniu wieczystym.

Z ogólnej powierzchni gruntu skomunalizowanego wydzierżawiono grunty o pow. 11 ha 0642 m. kw. W użytkowanie wieczyste oddano grunty o pow. 1ha 0282 m. kw. W trwałym zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej znajdują się grunty o powierzchni 6787 m. kw.


Od 1 stycznia 2007 r. do 12 listopada 2007 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:
- sprzedaży gruntów 116.300,- zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26.700,- zł,
- dzierżaw 17.559,- zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 22.483,- zł.


Na rok 2008 planowane wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym wynoszą 446.000,- zł i obejmują:
- sprzedaż gruntu w trybie przetargowym 8 działek budowlanych w łącznej kwocie 400.000,- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 7.000,- zł
- opłata za trwały zarząd i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 22.000,-zł,
- czynszów dzierżawnych i pozostałych dochodów w kwocie 17.000,- zł.


Od 1 stycznia 2007 r. do 12 listopada 2007 roku poniesione wydatki obejmują:
- zakup nieruchomości na kwotę 52.470,- zł,
- wydatki na przygotowanie działek do zbycia oraz opłaty notarialne 31.087,- zł
- wydatki majątkowe dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania otrzymanej nieodpłatnie kaplicy katechetycznej oraz termomodernizacji budynku GOK w Mierzęcicach – 1.169.624 zł.

 

Planowane wydatki na rok 2008 w kwocie 60.000,- zł obejmują wydatki bieżące tj. koszty operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koszty przygotowania działek do zbycia oraz rozgraniczeń.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 12 listopada 2007.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2007 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż