Mierzęcice, dnia 13.10.2017 r.

GK.6733.0007.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/553/10501/2017/PS z dnia 04.07.2017 r.,

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach postanowienie zn. spr. ES.224.4.123.2017.KG z dnia 20.09.2017 r. (sprostowane postanowieniem zn. spr. ES.224.4.123.2017.KG z dnia 25.09.2017 r.)

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Żelisławicach”

w ramach którego zostanie zrealizowana: przebudowa drogi ul. ostoi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Piastów nr 4737S do wysokości zjazdu do klubu LKS Ostoja Żelisławice, przebudowa drogi – łącznika pomiędzy ul. Ostoi i drogą powiatową nr 4737S ul. Piastów, remont odcinka drogi ul. Goplany, remont odcinka ul. Piastów polegający na odtworzeniu nawierzchni w obrębie demontowanego i budowanego przepustu oraz przebudowywanej kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogi, demontaż istniejącego i budowa nowego przepustu pod drogą powiatową nr 4737S ul. Piastów, budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnień brzegów, przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie zabezpieczenia sieci

którego Inwestorem jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 796, 781/1, 680/3, 680/2, 741/4, 797, 802, 803, 782/26, 785, 783, 782/4, 782/7, 782/10, 786, 777/3, 773/1, 782/22, 782/27, 782/24 k.m. 11, 935, 934/1, 933/1, 932/1, 931, 930, 929, 927, 1208, 928, 1094/2, 920/1 k.m. 13 obręb Żelisławice, Gmina Siewierz.

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  pismo nr NS/ZNS.525.503.3719/2017 z dnia 28.08.2017 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 18.07.2017 r., (zmodyfikowanego, jak również uzupełnionego dnia 28.07.2017 r., dnia 11.08.2017 r. oraz dnia 16.08.2017 r.), złożonego przez Panią Lucynę Piekarczyk - Kusina, reprezentującą firmę „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o., w imieniu Inwestora, którym jest Gmina Siewierz – 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazany termin zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.
Z tych względów wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20.11.2017 r.

W świetle art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
(Art. 37 § 1 pkt 1 i 2, § 2 i § 3 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:13.10.2017 12:17
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:13.10.2017 12:17