O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), działając jako organ wskazany
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/552/10500/2017/PS z dnia 04.07.2017 r.,


z a w i a d a m i a m


o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach postanowienie zn. spr. ES.224.4.124.2017.KG z dnia 20.09.2017 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta” którego Inwestorem jest Gmina Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 1106 k.m. 9, 1324, 1167, 1326, 1214, 1327 k.m. 13 obręb Brudzowice (Gmina Siewierz).

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej pismo nr NS/ZNS.525.499.3749/2017

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 14.07.2017 r. (uzupełnionego dnia 01.08.2017 r. oraz dnia 16.08.2017 r.), złożonego przez Pana Aleksandra Poniatowskiego, działającego z Pełnomocnictwa Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, będącego jednostką organizacyjną Gminy Siewierz (Inwestora), o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.


Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl    

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowicach „Święta”.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:29.09.2017 13:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:29.09.2017 13:50