Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 27 września 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Mierzęcice.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2017r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025.
  • zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
  • zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice.
  • zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice.
  • zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce.
  • zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.
  • zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
  • rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2017 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż