O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
 o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/554/10502/2017/PS z dnia 04.07.2017 r.,
 

z a w i a d a m i a m
 

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 17.07.2017 r., (zmodyfikowanego, jak również uzupełnionego dnia 01.08.2017 r. i dnia 16.08.2017 r.) złożonego przez Pana Aleksandra Poniatowskiego, działającego z Pełnomocnictwa Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, będącego jednostką organizacyjną Gminy Siewierz (Inwestora) o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Żelisławicach przy ul. Przyszłości”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 671/1, 670, 801, 668, 666, 664 k.m. 11, 578/3 k.m. 9 obręb Żelisławice (Gmina Siewierz) zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazany termin zawiadamiam, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Z tych względów wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20.10.2017 r.

W świetle art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
(Art. 37 § 1 pkt 1 i 2, § 2 i § 3 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Źelisławicach przy ul. Przyszłości
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.09.2017 12:39
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:14.09.2017 12:39