Mierzęcice, dnia 29.08.2017 r.

GK.6733.0004.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.08.2017 r., na wniosek z dnia 12.07.2017 r., złożony przez Pełnomocnika Panią Annę Kozłowską, reprezentującą firmę PE-HYDRO-GAZ S.C., w imieniu Inwestora którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25, została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa gazociągu śr/c (0,5 MPa) PE Ø40 wraz z przyłączem gazu śr/c PE Ø25 dla budynku mieszkalnego”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o nr geod. 143/11, 143/12 k.m. 1, obręb Zawada, Gmina Mierzęcice.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie (art. 49b § 1 K.p.a.).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:30.08.2017 11:30
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:30.08.2017 11:30