Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 14 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Mierzęcice.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025.
  • dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mierzęcice instrumentami płatniczymi.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice.
  • zmiany uchwały Nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową.
  • zmiany Uchwały Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach.
  • nadania nazwy drodze publicznej w Toporowicach.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2017 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż