Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
przyjmuje oferty na stanowisko pracy - główna księgowa


 

Miejsce pracy:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach


Wymiar czasu pracy:

 • ¾  etatu – umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)


Wymagania niezbędne:

 • ukończone  jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i  co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczną i co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność,
 • obywatelstwo polskie.


Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera i programów biurowych,
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 • dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność,


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z realizacji planu finansowego;
 • przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków oraz współpraca z Dyrektorem przy ustalaniu planu finansowego instytucji kultury;
 • naliczania wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich  przekazywania;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych, środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do obowiązków Głównego Księgowego.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 19:00 pod adresem:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wolności 62 a
42-460 Mierzęcice


Po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor                 
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Czapla
       

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Głównej Księgowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.06.2017 11:48
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.06.2017 11:48