Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.  
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.  
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2016 rok i dyskusja.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok.
 12. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2016:
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za  2016 rok.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za 2016 rok.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2016.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025.                 
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2017 16:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż