OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
sekretarza zespołu
w wymiarze 1 etatu


1. Wymagania formalne:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • staż pracy 2 lata – mile widziane doświadczenie na stanowisku sekretarza placówki oświatowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. obsługa komputera - WORLD, Excel, poczta elektroniczna, Internet,
 3. obsługa urządzeń biurowych,
 4. znajomość SIO,
 5. łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 6. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także sprawozdań i dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,
 7. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi:

 1. Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników, w tym:
  • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie akt osobowych, ewidencji nauczycieli stażystów, obsady kadrowej z podziałem na stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie ewidencji obecności w pracy i czasu pracy,
  • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,
  • przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentów, odpraw itp.
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie zmian w płacach,
  • ustalanie uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • przeliczanie godzin pracy nauczycieli w ramach etatu składanego z różnego tygodniowego pensum,
  • aktualizowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych z zakresu spraw kadrowych i ich dostosowanie do ustaw i rozporządzeń (regulaminy, instrukcje, dokumentacja kontroli zarządczej).
 2. Prowadzenie teczek akt osobowych, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych.
 3. Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.
 4. Sporządzanie raportów w systemie teleinformatycznym do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.
 5. Opracowywanie planów wynagrodzeń pracowników na dany rok budżetowy.
 6. Nadzorowanie terminowości umów o świadczenie usług ( dostawy energii elektrycznej, gazu, usług komunalnych, badań pracowniczych, itd.).
 7. Opracowywanie planu i preliminarza wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenie kart świadczeń socjalnych, przygotowywanie dokumentacji pożyczek mieszkaniowych itp., obliczanie wysokości przyznanych świadczeń i sporządzanie list wypłat.
 8. Systematyczne aktualizowanie danych w zmodernizowanym SIO.
 9. Opracowywanie i wprowadzanie danych do SIO w wersji podstawowej.
 10. Wdrażanie procedury i przeprowadzanie brakowania dokumentacji, która utraciła przydatność.
 11. Prowadzenie spraw emerytalno - rentowych, kompletowanie dokumentacji do ZUS.
 12. Sprawy uczniowskie: przygotowywanie dokumentacji w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola oraz dokumentacji o świadczenie usług przedszkolnych.
 13. Kompletowanie dokumentów dla uczniów kończących edukację w gimnazjum, wystawianie legitymacji szkolnych i ich aktualizowanie, sporządzanie duplikatów na wniosek rodziców uczniów.
 14. Współdziałanie w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, sporządzanie wniosków o wystawienie faktury do KZK GOP.
 15. Współdziałanie w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
 16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w podziale na gimnazjum i przedszkole.
 17. Uzgadnianie wartości inwentarza szkoły i przedszkola z ewidencją finansowo – księgową.
 18. Prowadzenie składnicy akt zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
 19. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 20. Prowadzenie kancelarii Zespołu zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 21. Sporządzanie sprawozdań GUS (Z-03, Z-06) .
 22. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 23. Zaopatrzenie szkoły i przedszkola w artykuły biurowe, środki czystości, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa itp. niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek.
 24. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły i przedszkola.


4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w ZSP w Nowej Wsi.


5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności.


6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. A. Zawadzkiego 161 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko sekretarza zespołu" Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor  ZSP telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.zsp.mierzecice.pl.

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Dyrektor ZSP w Nowej Wsi
mgr Dorota Sypniewska  

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.05.2017 14:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.05.2017 14:51