Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zaproszenie do składania ofert
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (dzieci z Zespołem Aspergera lub Autyzmem) - psychologa, logopedę, terapeutę SI.

I. Charakter umowy:
umowa zlecenie


II. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice,


III. Ogólny zakres wykonywania czynności:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 2. rehabilitacja i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
  1. Szpitalu psychiatrycznym,
  2. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
  4. Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  5. Zakładzie rehabilitacji,
  6. Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostkach,
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętności skutecznego komunikowania się,
 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 4. Zrównoważenie emocjonalne,
 5. Odporność na stres .

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 5. Pisemna oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie OPS w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42 -460 Mierzęcice lub przesłać pocztą (adres jw.) w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS w Mierzęcicach).

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik OPS w Mierzęcicach będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Kierownik OPS w Mierzecicach
/-/ Mariola Niedbał          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2017 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż