WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
w Urzędzie Gminy Mierzęcice.


1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wykształcenie wyższe - kierunek administracja.
  • Minimum 2-letni staż pracy.
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  • Dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności ustaw:
 • o ewidencji ludności,
 • o dowodach osobistych,
 • Kodeks Wyborczy,
 • o samorządzie gminnym,
 • Kodeks postępowania Administracyjnego,
 • o ochronie danych osobowych,
 • o zgromadzeniach,
 • o opłacie skarbowej.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 3. Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


3. Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Praca w Systemie Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
 4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Prowadzenie rejestru wyborców.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.


4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Mierzęcice (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).


5. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21.02. 2017r. do godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów  osobistych w Urzędzie Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


7. Pozostałe informacje:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 3. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.02.2017 15:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.02.2017 15:14