Wybór podmiotu pełniącego funkcje inwestora zastępczego dla zadania pn. „modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej terenów powojskowych”

(BZP) Numer ogłoszenia: 119810- 2007; data zamieszczenia: 16.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie,

tel. (032) 288 79 00, fax (032) 288 70 55.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wybór podmiotu pełniącego funkcję inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodnościekowej terenów powojskowych.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizowanego w formule “zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych”.

Do zadań inwestora zastępczego będzie należało w szczególności:

- Uzyskanie niezbędnych danych do realizacji i nadzorowania zadania,

- Opracowanie oraz przekazanie inwestorowi właściwemu dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania zadania przez instytucję pośrednicząca,

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie,

- Ustalenie i bieżące korygowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac,

- Prowadzenie narad roboczych na budowie,

- Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie tego odbioru,

- Przeprowadzenie odbioru końcowego zadania,

- Sprawdzanie kosztorysów oraz faktur wystawianych przez wykonawcę,

- Przygotowanie rozliczeń inwestycji z instytucją dofinansowującą (Instytucją Pośredniczącą) – rozliczenia środków pochodzących z ZPORR.

Zakres zadania pn. „Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych” określony w umowie z wykonawcą i wyszczególniony w programie funkcjonalno-użytkowym obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz wykonanie następujących robót budowlanych:

- Budowę dróg – łączna długość: 1494m, łączna powierzchnia jezdni: 7679m2,

- Remont dróg – łączna długość:1596m, łączna powierzchnia jezdni: 8949,5m2,

- Kanalizację sanitarna grawitacyjna z rur PCV - łączna długość: 585m,

- Pompownię ścieków o wydajności 7500 LRM/d, w studni o głębokości ~ 5,5m i fi 2,5m  -
 1 kpl, wraz z linią zasilania energetycznego o dł. 1300m oraz sygnalizacją pracy i awarii,

- Rurociąg tłoczny PEHD  o długości: 600m,

- Rurociąg wody pitnej fi 160mm – łączna długość: 162m,

- Rurociąg wody pitnej fi 110mm – łączna długość: 370m,

- Kanalizację odwodnieniowa dróg z rur PCV – łączna długość dróg do odwodnienia: 1673m,

- Oświetlenie dróg na słupach stalowych – łączna długość dróg do oświetlenia: 1109m,

- Budowę chodników wzdłuż nowych dróg – łączna długość: 1100m, powierzchnia: 1650m2,

- Remont chodników (wymiana nawierzchni i podbudowy) – łączna długość: 550m, powierzchnia: 910m2,

- Linię kablowa drugostronnego zasilania hydroforowi – 420m.

Wartość robót budowlanych według umowy zawartej z wykonawcą wynosi 6.276.162,01 zł brutto

Umowny termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2007r.    

Roboty budowlane dofinansowywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.20.00.00-0.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2008.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 3.000,zł. (trzy tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2.       Spełnienie warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy, wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1)     Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

          pełnił funkcje inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu przy realizacji minimum 1 wielobranżowej inwestycji odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

          przygotowywał rozliczenie robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE lub środków przedakcesyjnych o wartości zamówienia min 5mln zł,

2)      Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

          drogowej,

          instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

          instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3)      Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 40.000,- zł,

4)      Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z  postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.       oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu Nr 2,

2.       referencje - wykaz zamówień zrealizowanych o branży objętej przedmiotowym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat (rozpoczętych i zakończonych w latach 2004÷2007) – na formularzu Nr 3,

3.       wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia – na formularzu Nr 4,

4.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

5.       polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pok. nr 3.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2007 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pok. nr 22.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 29.08.2007.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Mierzęcice

 

inż. Zdzisław Majcherczak 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - wybór podmiotu pełniącego funkcje inwestora zastępczego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:16.07.2007 15:09
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:16.07.2007 15:13