UCHWAŁA NR XXII/218/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok


       Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  4,  art.  51  ust.1,  art.  58  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

 
§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 19 069 736,31 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 17 507 880,08 zł
  • dochody majątkowe: 1 561 856,23 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 20 247 970,60 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 17 872 964,31 zł
  • wydatki majątkowe: 2 375 006,29 zł


§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w następujący sposób:


§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 178 234,29 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • obligacje komunalne, w wysokości 459 578,00 zł
  • wolne środki w wysokości 718 656,29zł


2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 718 656,29zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 540 422,00 zł na 2012 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:


1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł


2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 178 234,29zł


3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 540 422,00zł”


§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 15:25
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.01.2017 15:36