UCHWAŁA NR XXI/181/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2012  rok  w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 21 548 793,31 zł w tym:

  • dochody bieżące: 17 436 937,08 zł 
  • dochody majątkowe: 4 111 856,23 zł

§2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2012  rok  w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 22 639 116,25 zł w tym:

  • wydatki bieżące:17 871 337,31 zł
  • wydatki majątkowe: 4 767 778,94 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 090 322,94 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • obligacje komunalne, w wysokości 459 578,00 zł
  • wolne środki, w wysokości 630 744,94 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 630 744,94 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 540 422,00 zł na 2012 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie:
" Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł
  2. Finansownie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 090 322,94 zł
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 540 422,00 zł"

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 15:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.01.2017 15:24