UCHWAŁA NR XIX/159/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok


     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
1) Ustala  się  deficyt  budżetu  w wysokości  1 738 916,00  zł którego  źródłami  pokrycia  są  przychody  budżetu gminy:


- pożyczki, w wysokości 1 713 985,00 zł
- wolne środki, w wysokości 24 931,00 zł


2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4 105 106,36zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.366.190,36 zł na 2012 rok, jak w Tabeli załączonej do uchwały”


§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł


2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 738 916,00 zł


3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2 366 190,36 zł”


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Beata Polaniecka      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 15:04
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:28.12.2012 15:04