Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

UCHWAŁA NR XIX/158/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok


     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:


§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2012  rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.


Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 775 835,27 zł w tym:


- dochody bieżące: 17 234 432,87 zł
- dochody majątkowe: 9 541 402,40 zł

§2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2012  rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 514 751,27 zł w tym:


- wydatki bieżące: 17 224 499,87 zł
- wydatki majątkowe: 11 290 251,40 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w następujący sposób:


§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 738 916,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:


- pożyczki , w wysokości 1 713 985,00 zł
- wolne środki, w wysokości 24 931,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 279 185,00zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 540 269,00 zł na 2012 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”


§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Beata Polaniecka     

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 15:01
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.01.2017 15:06