UCHWAŁA NR XVIII/142/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 czerwca 2012 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 631 701,27 zł w tym:

  • dochody bieżące: 17 090 298,87 zł
  • dochody majątkowe: 9 541 402,40 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 345 686,27 zł w tym:

  • wydatki bieżące: 17 055 434,87 zł
  • wydatki majątkowe: 11 290 251,40 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 14:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.01.2017 15:01