UCHWAŁA NR XVII/136/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 27 155 192,30 zł w tym:

- dochody bieżące: 17 072 199,30 zł

- dochody majątkowe: 10 082 993,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 869 177,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17 037 335,30 zł

- wydatki majątkowe: 11 831 842,00 zł

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.12.2012 14:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.01.2017 14:51