Uchwała Nr XII / 85 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

  1. Przystąpić w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego do wykonania "Budowy wodociągu Sadowie - Najdziszów - Nowa Wieś wraz z pompownią i trzema przyłączami do budynków mieszkalnych",
  2. Zabezpieczyć w budżecie Gminy Mierzęcice na rok 2004 środki finansowe na realizację w/w inwestycji na łączną kwotę 423 939,01 zł,
  3. Szczegółowy sposób finansowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 12:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:35