WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Minimum 2-letni staż pracy.
 5. Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie przy sporządzaniu list płac.
 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i MS Office (Word, Excel) oraz programu płacowego VULCAN oraz programu Płatnik.
 10. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności ustaw:
  • o  rachunkowości,
  • o finansach publicznych,
  • o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • Karta Nauczyciela,
  • o systemie oświaty,
  • podatku dochodowym od osób fizycznych.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 3. Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych Gminy Mierzęcice.    
 2. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami (sporządzanie stosownej dokumentacji).
 3. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia.
 4. Prowadzenie rozliczeń z ZUS:
  • zgodne z przepisami naliczanie składek FUS, KCH, FP,
  • comiesięczne terminowe przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych /deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty za pracujące osoby/,
  • zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników.
 5. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek oświatowych.
 6. Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno - rentowych pracowników placówek oświatowych oraz innych celów.
 7. Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac placówek oświatowych.


4. Informacja o warunkach pracy

 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.


5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).


6. Dodatkowe informacje:

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.


7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. do  godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze: podinspektor w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


8. Pozostałe informacje:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 3. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.12.2016 15:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.12.2016 09:15