Informacja o XXIV sesji Rady Gminy MierzęciceINFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 29 września 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2016r.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami.
  • nadania nazwy drodze publicznej w sołectwie Boguchwałowice.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2016 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż