Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach


WÓJT GMINY MIERZĘCICE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej

w Mierzęcicach


1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Znajomość przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o finansach publicznych,
  • gospodarce komunalnej,
  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody,
  • o utrzymaniu czystości w gminach i ustawy o odpadach.
 9. Prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na w/w stanowisku.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Operatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Planowanie, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie całości procesów gospodarczych w ramach kierowanego zakładu.
 2. Zadania z zakresu:
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków,
  • opracowania planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
  • ujmowania, uzdatniania, zakupu i dostarczanie wody oraz eksploatacja urządzeń niezbędnych dla tej działalności,
  • zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody,
  • konserwacji, remontów bieżących i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykonania usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wydawania ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • porządkowania dróg i terenów gminnych,
  • pielęgnacji gminnych terenów zielonych.
 3. Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością GZGWiK i zadań statutowych a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.


4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
 4. kserokopia prawa jazdy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu(jeśli aktualnie pracuje),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 11. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 września 2016r. do godz. 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95

42-460 Mierzęcice

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).


6. Pozostałe informacje:

 1. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 4. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 16:45