Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  3. organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
  4. określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową.
  6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Najdziszów.
  7. rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
  8. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2016 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż