WÓJT GMINY MIERZĘCICE

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. sekretariatu i kancelarii
w Urzędzie Gminy Mierzęcice. 1. Wymagania niezbędne:
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wykształcenie wyższe.
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  • Znajomość przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego.

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi mediów elektronicznych .
  • Umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na w/w stanowisku.
  • Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie, dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Znajomość języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Prowadzenie sekretariatu zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
  • Przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie korespondencji kierowanej do Urzędu.
  • Przekazywanie korespondencji poszczególnym pracownikom.
  • Wysyłanie korespondencji Urzędu.
  • Prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy i Zastępcy Wójta.
  • Obsługa centrali telefonicznej, faksu, ksero oraz czuwanie nad sprawnością tych urządzeń.
  • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw urzędowych oraz prasy.
  • Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych.
  • Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
  • Prowadzenie ewidencji urlopów i dokumentacji w tym zakresie.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia w Urzędzie.
  • Przygotowywanie list obecności pracowników.
  • Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.
  • Zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości.

 4. Informacja o warunkach pracy:
  • Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
  • Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
  • Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
  • Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.

 5. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub w sekretariacie tut. Urzędu,
  • kserokopia prawa jazdy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko podinspektora ds. sekretariatu i kancelarii w Urzędzie Gminy Mierzęcice (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).

 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.

 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane
  oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 lipca 2016r. do godz. 15.30 pod adresem:
  Urząd Gminy Mierzęcice

  ul. Wolności 95

  42-460 Mierzęcice


  w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. sekretariatu i kancelarii w Urzędzie Gminy Mierzęcice”.


  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
  do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

 8. Pozostałe informacje:
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.


  Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi
  i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. sekretariatu i kancelarii w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.07.2016 15:03
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.07.2016 15:20