Uchwała Nr X / 76 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 roku.

 

w sprawie: opinii do uchwały Nr VII/ 70 / 03 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie opracowania koncepcji restrukturayzacji i wdrożenia procedur opiniodawczych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu Będzińskiego.

     

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) po zapoznaniu się z cytowaną wyżej Uchwała Rady Powiatu Będzińskiego.

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.

 

Zaopiniować pozytywnie uchwałę Nr VII / 70 / 03 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie opracowania koncepcji restrulturyzacji i wdrożenia procedur opiniodawczych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu Będzińskiego

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                          mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do uchwały Nr VII/70/03 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2003r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 11:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:31