Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2015 rok i dyskusja.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2015 rok.
 12. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2015:
  1. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za 2015r.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2015
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości,którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.
  6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.”Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą.”.
  7. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.”Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
  8. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Mierzęcicach Osiedlu przy ul. Osiedle, obręb Nowa Wieś.
  9. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  10. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2016 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż