Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2015.
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2015.
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
  4. nadania Przedszkolu Publicznemu w Mierzęcicach imienia "Radosny Zakątek".
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Toporowicach przy ul. źródlanej i ul. Mostowej w drodze komunalizacji.
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami.
  7. ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
  8. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  9.  rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2016 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż