Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielny referent do spraw płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
ogłasza nabór na stanowisko
samodzielny referent do spraw płac


Wymiar etatu: 1/1

1. Zakres podstawowych czynności:

  1.) Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych gminy Mierzęcice,
 • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do sporządzania list wynagrodzeń,
 • obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa /sporządzanie stosownej dokumentacji/,
 • sporządzanie przelewów,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i absencji,
 • kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentów niezbędnych do realizacji zasiłków chorobowych.
  2.) Sporządzanie danych do sprawozdań GUS.
  3.) Rozliczenie z ZUS /Program Płatnik/

 • zgodne z przepisami naliczanie składek FUS, KCH, FP,
 • comiesięczne terminowe przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych /deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty za pracujące osoby/,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników.

  4.) Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

 • obliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych-pracowników,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych /PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40, PIT11,/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie ich pracownikom i urzędom skarbowym.

   5.) Prowadzenie gospodarki kasowej.

 • prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania jak: czeki, kwitariusze KP, KW,
 • wypisywanie czeków gotówkowych,
 • sporządzanie raportów kasowych.


2. Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy - 2 lata.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Bardzo dobra znajomość programu płacowego VULCAN.
 • Znajomość programu Płatnik.
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz przepisów podatkowych.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


3. Wymagania pożądane:

 • rzetelność
 • samodzielność
 • lojalność,
 • komunikatywność
 • obowiązkowość.
 • dokładność,


4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy / może być od lekarza rodzinnego/,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


5. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia /tj. w kwietniu 2016r./ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 06.06.2016r godz. 15:00 pod adresem:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach,
ul. Wolności 68

42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„ Nabór na stanowisko samodzielnego referenta do spraw płac”


Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach po upływie wyżej wymienionego terminu /decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 1 Mierzęcice/
nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 70 16.


7. Pozostałe informacje:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice.
 3. Aplikacje złożone przez kandydatów w ramach naboru podlegają zwrotowi w terminie do 24.06.2016 r. W przypadku nie odebrania zostaną odesłane na adres kandydata.


Dyrektor SP Nr 1 w Mierzęcicach

mgr Bożena Jach            

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielny referent do spraw płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2016 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż