Ogłoszenie o naborze
na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (dzieci z Zespołem Aspergera lub Autyzmem)

Charakter umowy: umowa zlecenie

 1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice,

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności:

  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek

   1. Szpitalu psychiatrycznym,

   2. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

   3. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

   4. Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

   5. Zakładzie rehabilitacji,

   6. Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostkach,

   7. Certyfikat z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych,

   8. Specjalizacja z zakresu oligofrenopedagogiki, doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera lub Autyzmem

   9. Nieposzlakowana opinia,

   10. Pełna zdolność do czynności prawnych

   11. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętności skutecznego komunikowania się,
 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta, 
 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi, 
 4. Zrównoważenie emocjonalne, 
 5. Odporność na stres.
 1. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 5. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (załącznik nr 1),
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie OPS w Mierzęcicach lub przesłać pocztą (adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Dotyczy naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do dnia 16 maja 2016r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS w Mierzęcicach).

Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.


Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik OPS w Mierzęcicach będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP Urzędu Gminy w Mierzęcicach.


Kierownik OPS w Mierzęcicach

mgr Mariola Niedbał       

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.05.2016 13:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.05.2016 15:29