Informacja o XIX sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ Promed sp. z o.o. - Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach za 2015 rok.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zajęć o charakterze rewalidacyjnym i socjoterapeutycznym.
  4. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2016 rok.
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za 2015 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za 2015 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za 2015 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2016 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż