Nabór na stanowisko
Głównego Księgowego - Samorządowego Zakładu Budżetowego
pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”

I. Nazwa i adres jednostki:

 • Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice.


II. Określenie stanowiska:

 • Główny Księgowy , pełen etat.


III. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się na stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami):

 1. posiada obywatelstwo polskie
 2. posiada nieposzlakowaną opinię;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 168).
 5. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 6. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości.
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na postawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Znajomość przepisów z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i planu kont.
 5. Znajomość komputerowych programów finansowo - księgowych oraz pakietu MS Office.
 6. Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność.


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki:
  1. zgodnie z przyjętymi zasadami ( polityki) rachunkowości,
  2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
  3. okresowe ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, rozliczenie inwentaryzacji.
  4. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Przygotowywanie planu finansowego zakładu budżetowego.
 5. Prowadzenie spraw dot. odprowadzania składek na PFRON, ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
 6. Sporządzanie kalkulacji finansowych oraz sprawozdań statystycznych wynikających z odrębnych przepisów.


VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.
 2. Pełny wymiar czasu pracy,
 3. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1786).

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności w zakresie wskazanym w pkt. 4 wymagań niezbędnych.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 168).
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego.
 12. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje, umiejętności i referencje.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15 lub dostarczyć do Biura obsługi klienta Urzędu Gminy Ożarowice, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr 11, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Oczyszczalni Ścieków Ożarowice” w terminie do dnia 07 marca 2016 roku (poniedziałek) do godz. 12:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


IX. Sprawy organizacyjne:

 • Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego - Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.02.2016 14:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.02.2016 14:44