Zarząd Związku Komunalnego Gmin
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Zakładu - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice


I. Nazwa i adres jednostki:

 • Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice.


II. Określenie stanowiska:

 • Kierownik Zakładu - pełny etat.


III. Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane wykształcenie z zakresu ochrony środowiska)
  5. co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  6. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, ochrony środowiska, zamówień publicznych, ustawy o odpadach, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
  2. znajomość obsługi komputera (MS-Office, Internet, poczta elektroniczna),
  3. prawo jazdy kat. B
  4. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
  5. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
 2. Organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Zakładu.
 3. Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oczyszczalni ścieków.
 4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu.
 5. Przekazywanie Zarządowi Związku informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
 6. Określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 7. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyk
 8. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
 9. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
 10. Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.


V. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.
 2. Pełny wymiar czasu pracy,
 3. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1786).


VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Zaświadczenie z KRK o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 168).
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
 13. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje, umiejętności i referencje.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15 lub dostarczyć do Biura obsługi klienta Urzędu Gminy Ożarowice, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr 11, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Oczyszczalni Ścieków Ożarowice” w terminie do dnia 01 marca 2016 roku (wtorek) do godz. 12:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VIII. Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.02.2016 13:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.02.2016 14:39