Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach i zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach.
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
  • ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2016r.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej i ul. Dalekiej w drodze komunalizacji.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego w drodze komunalizacji.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności w drodze komunalizacji.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zawadzie przy ul. Nowowiejskiej w drodze komunalizacji.
  • wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość o pow. 2,0000 ha położona w obrębie Nowa Wieś.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż