OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,

tel. 032 288 79 00, fax 032 288 70 55, e-mail: gmina@mierzecice.pl,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński, e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,

Adresy Internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do biblioteki w Mierzęcicach.
1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mierzęcice, Gmina Mierzęcice.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, po wcześniejszym wykorytowaniu, budowa odwodnienia z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.12.00, 45.23.31.42, 45.23.21.30.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej: -

Wartość umowy ramowej: -

2) Wielkość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: pożądany termin zakończenia zamówienia: pożądany – trzy tygodnie od daty przekazania terenu budowy – do dnia 25.05.2007r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium: Kwota: 1.500,00 PLN, termin złożenia wadium 17.04.2007r. godz. 10.00.
2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w ciągu tego okresu, jako główny wykonawca, min 5 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remoncie nawierzchni drogi, polegającym na korytowaniu, wykonaniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub budowie dróg o tożsamej konstrukcji (łączna powierzchnia remontowanych i/lub budowanych dróg nie winna być mniejsza niż 500m2 – dla jednego obiektu)

2. zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia, doświadczonych przy pracach będących przedmiotem zamówienia, z ogólnym stażem min. 5 lat, a w firmie wykonawcy min. 1 roku,

3. dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym sprzętem do realizacji robót, będących przedmiotem przetargu tj. koparka podsiębierna, równiarka samojezdna, walec wibracyjny samojezdny, piła do cięcia kostki, wibrator powierzchniowy, samochód samowyładowczy,

4. posiadanie przez Wykonawcę środków obrotowych i/lub zdolności kredytowej, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,- PLN.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”


SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.
2) Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

4) Informacje administracyjne
4.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.mierzecice.pl

Opłata: -

Warunki płatności: -
4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.04.2007r. , godzina 10:30.
4.3) Termin związania ofertą: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
4.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.04.2007r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, pok. nr 20.


SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: -

3) Data ogłoszenia: 06.04.2007r.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

 

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do biblioteki w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.04.2007 13:20
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.04.2007 13:44