OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Gmina Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,

tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik

Adresy Internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wybór operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce świadczenia usługi:

Usługi,

Główne miejsce świadczenia usługi: Gmina Mierzęcice.

1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór operatora dla potrzeb realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice.

1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74260000-9 - Usługi związane z budownictwem.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.7) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej: -

Wartość umowy ramowej: -

2) Wielkość lub zakres zamówienia:

Zakłada się realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice w 3 etapach:

 1.  Etap pierwszy – rok 2007 – ilość przewidywanych obiektów: 70
 2.  Etap drugi – rok 2008 – ilość przewidywanych obiektów: 80
 3. Etap trzeci – rok 2009 – ilość przewidywanych obiektów: 100

Do obowiązków operatora należeć będzie m.in.:

 1. opracowanie projektu Regulaminu Programu do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
 2. uruchomienie internetowej strony www PONE dla Gminy Mierzęcice w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
 3. przeprowadzenie weryfikacji złożonych ankiet w terminie do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
 4. przygotowanie i złożenie do WFOŚiGW w Katowicach kompletnego wniosku o finansowanie PONE do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania promesy z WFOŚiGW,
 5. przeprowadzenie dodatkowego naboru wniosków w razie konieczności uzupełnienia liczby uczestników Programu do wymaganej wnioskiem o dofinansowanie,
 6. terminowa realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania,
 7. przygotowanie zgodnie z założeniami w harmonogramie rzeczowo finansowym dokumentów rozliczeniowych,
 8. realizacja Programu zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Mierzęcice Regulaminem PONE oraz wytycznymi WFOŚiGW,
 9. reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach i umowach zawieranych w imieniu Zamawiającego z mieszkańcami Gminy – uczestnikami Programu,
 10.  reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach i umowach zawieranych w imieniu Zamawiającego z producentami i dystrybutorami urządzeń grzewczych oraz wykonawcami robót i innymi podmiotami, którzy za zgodą Zamawiającego będą uczestniczyć w realizacji Programu,
 11. przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów warunkujących rozliczenie finansowe Programu z WFOŚiGW oraz Urzędem,
 12. przygotowanie i rozliczanie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie wszystkich etapów realizacji Programu (w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczeniowego) oraz kompleksowe rozliczenie wniosku,
 13. organizacja i obsługa techniczna wystaw, prelekcji i pokazów – minimum jeden raz w roku,
 14. obsługa stałego punktu obsługi klienta z siedzibą w Mierzęcicach (czynny przynajmniej 2 razy w tygodniu po 4 godziny w tym raz w godzinach dopołudniowych a raz w godzinach popołudniowych),
 15. udostępnienie oraz udzielanie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy mieszkańcom Gminy biorącym udział w Programie,
 16.  zapewnienie inspektora nadzoru niezbędnego do obsługi Programu,
 17. udzielanie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru rodzaju urządzeń oraz instalatora mającego wykonać modernizację,
 18. przegląd obiektów objętych Programem w celu oceny ich zgodności z Regulaminem – zakwalifikowanie wniosku do udziału w Programie,ocena rozwiązań projektowych złożonych przez mieszkańców pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz umów z instytucjami finansującymi,
 19. Ocena rozwiązań projektowych złożonych przez mieszkańców pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz umów z instytucjami finansującymi,
 20. weryfikacja wyceny wartości zadania i określenie wkładu finansowego mieszkańca na zasadach określonych w Regulaminie,
 21. przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych z mieszkańcami – uczestnikami Programu i gminą oraz dostawcami-wykonawcami (Operator-Inwestor-Wykonawca),
 22. weryfikacja dokumentów pod kątem wymogów technicznych i formalno-prawnych dla projektów i kosztorysów wykonanych na potrzeby Programu,
 23. sporządzenie listy firm spełniających wymagania Programu, na zasadach określonych w Regulaminie,
 24. nadzór i kontrola nad realizacją oraz uczestnictwo w odbiorze realizowanych działań objętych umową,
 25. kompletowanie w celu przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, w tym protokołów z likwidacji kotłowni służących rozliczeniu inwestycji z instytucjami finansującymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami finansowania Programu z WFOŚiGW,
 26. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji Programu – zestawień zawartych umów, zleceń, faktur spełniających wymagania WFOŚiGW,
 27. przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Programu po zakończeniu kolejnych jego etapów,
 28. opracowanie karty audytu termomodernizacyjnego (zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW), karty inwentaryzacyjnej budowlanej niezbędnej do właściwego sporządzenia w/w karty audytu oraz protokołu przeglądów obiektów objętych Programem zawierającego między innymi przeglądy kominiarskie,
 29.  przeprowadzenie wspólnie z Zamawiającym akcji medialnej,
 30. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach wykonanych u uczestników Programu prac wraz z opracowaniem protokołów odbioru końcowego robót,
 31. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wszelkiej dokumentacji i umów zawieranych z mieszkańcami, dostawcami i wykonawcami, wynikających z realizacji Programu.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: pożądany termin zakończenia zamówienia: do dnia 31.12.2009r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium:
2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.     O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2.      Spełnienie warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy, wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1)    Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

 

    Przez „usługi odpowiadające rodzajem i wartością” Zamawiający rozumie co najmniej dwie      usługi (bez względu na ich wartość) polegające na:

 

 •    opracowaniu wniosku o przyznanie pożyczki/dotacji ze środków ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz) oraz na rozliczeniu przyznanej pożyczki/dotacji po zakończeniu inwestycji dotyczących np. budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, termoizolacji budynków itp. 

   oraz co najmniej jedną usługę (bez względu na jej wartość) polegającą na:

 •     realizacji (prowadzeniu, pełnieniu funkcji operatora itp.) programu ograniczenia niskiej emisji współfinasowanego przez fundusz ochrony środowiska,

2)    Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3)     Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 40.000,- zł,

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły „spełnia – nie spełnia”


SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.
2) Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

4) Informacje administracyjne
4.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.mierzecice.pl

Opłata: -

Warunki płatności: -
4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.02.2007r. , godzina 10:30.
4.3) Termin związania ofertą: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
4.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.02.2007r, godzina 11:00, Urząd Gminy Mierzęcice, pok. nr 20.


SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: -

3) Data ogłoszenia: 08.02.2007r.

                                                                        Wójt Gminy Mierzęcice

 

                                                                                     /-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - wybór operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.02.2007 15:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.02.2007 08:13