Uchwała Nr X/70/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 r.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

 1. Zwiekszyć planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 o kwote 15.500,- zł / Słownie zł: Pietnaście tysięcy pięćset/
  w tym:

  § 069 - Wpływy z różnych opłat    - 15.500,-zł

  Plan przychodów po zmianach - 35.500,-zł

 2. Zwiekszyć planowane wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 o kwotę 15.500,-zł/ słownie zł: Pietnaście tysiecy pięćset /
  w tym:

  § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych     - 6.000,-zł

  § 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora Finansów publicznych    -1.000,-zł

  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia    - 5.500,-zł

  § 4300 - Zakup usług pozostałych    -3.000,-zł

  Plan wydatków po zmianach - 45.500,-zł

 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zwiększenia kwot przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.12.2003 12:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:27