Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 10 listopada 2006.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

Gminy Mierzęcice

na dzień 1O listopada 2006

Mienie komunalne na dzień 10 listopada 2006 roku obejmowało:

-   grunty   skomunalizowane   o   łącznej   powierzchni   103 ha 1798 m. kw.,

-   zabudowania w Mierzęcicach przy ulicy Wolności,  tj. budynek  mieszkano-administracyjno-usługowy,  budynek  gospodarczy,  ogrodzenie,  chodnik  i   osadnik bezodpływowy,

-   ośrodek wczasowy składający się z 3 domków drewnianych, 3 domków murowanych, budynku magazynowo-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,

-   hydroforni  wraz  z  hydroforem  na działkach o powierzchni 1226 m. kw., których gmina jest użytkownikiem wieczystym,

-   hala sportowa  i boisko. 

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

-   25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,- zł,

-   50 akcji „AGROTUR” o wartości 5.000,- zł,

-   500 akcji Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Sosnowcu o wartości 5.000,- zł.

Do 10 listopada 2006 roku gmina sprzedała:

-   w trybie przetargowym 1 nieruchomość o łącznej powierzchni  1103 m. kw.,

    w obrębie wsi Boguchwałowice 

-   nastąpiło przekształcenie  prawa wieczystego użytkowania  na własność   osoby fizycznej dotyczącym nieruchomości o  powierzchni 1925 m. kw. w  obrębie wsi Boguchwałowice.

-  decyzją Wojewody Śląskiego nastąpiło sprzedanie  2 ha 5705 m. kw gruntów pod drogę S1.

 

 

Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni  1ha 6588 m. kw., w tym:

1) na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego :

obręb wsi Nowa Wieś  -  nieruchomość  o  pow.   5063   m. kw. ,

obręb wsi Przeczyce – 1445 m. kw.

obręb wsi Sadowie –  2467 m. kw.

obręb wsi Toporowice – 1731 m. kw.

2) na podstawie aktu kupna-sprzedaży:

obręb wsi Najdziszów – 3527 m. kw.

3) w  drodze  aktu zrzeczenia się na własność gminy

obręb wsi Mierzęcice - nieruchomość  o  pow. 2355 m. kw.

 

Na dzień 10 listopada 2006 roku powierzchnia  gruntu  skomunalizowanego  wynosi:

 

101 ha 9653 m. kw. oraz 1226 m. kw. w użytkowaniu wieczystym

Z  ogólnej  powierzchni  gruntu  skomunalizowanego  wydzierżawiono  grunty o pow. 11 ha 7784 m. kw. W użytkowanie wieczyste oddano grunty o pow. 1ha 0282 m. kw. W trwałym zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej znajdują się grunty o powierzchni 6787 m. kw.

Od 1 stycznia 2006  r.  do  10 listopada 2006 roku  osiągnięto  dochody  z   mienia komunalnego z tytułu:

-   sprzedaży gruntów  496.750,- zł,

-   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26.700,- zł,

-   dzierżaw 17.394,- zł,

-   prawa użytkowania wieczystego  i zarządu 25.468,- zł.

Na rok 2006 planowane wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym wynoszą 288.000,- zł i obejmują:

-   sprzedaż   gruntu  w  trybie  przetargowym w łącznej kwocie 250.000,- zł,

-   opłata  za  trwały  zarząd  i  prawo  użytkowania  wieczystego       nieruchomości 20.000,-zł,  

-   czynszów dzierżawnych i pozostałych dochodów w kwocie 18.000,- zł

Od 1 stycznia 2006 r. do 10 listopada 2006 roku poniesione wydatki obejmują:

-   zakup nieruchomości  na kwotę 15.450,- zł,

-   wydatki na przygotowanie działek do zbycia oraz opłaty notarialne 50.219,- zł

-   koszty  zakupu  materiałów  i  roboty  remontowe  w budynku stanowiącym własność gminy oraz zabezpieczenie hali sportowej  - 23.013,- zł.

 

Planowane  wydatki  na  rok  2006 w  kwocie 1.108.523,- zł obejmują wydatki bieżą-ce tj.  koszty  operatów szacunkowych,  wypisów  i  wyrysów   z  ewidencji  gruntów    koszty przygotowania działek do zbycia oraz rozgraniczeń oraz  wydatki majątkowe dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania otrzymanej nieodpłatnie kaplicy katechetycznej oraz termomodernizacji budynku GOK w Mierzęcicach.  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 10 listopada 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2007 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż