UCHWAŁA NR IV / 17 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie: określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarządem Oddziału w Mierzęcicach.Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1


Określić Regulamin Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje w przedszkolach, szkołach, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:12.01.2007 11:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.01.2007 12:06