Język migowy w Urzędzie Gminy Mierzęcice


Informacja


      Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Skorzystania z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika:

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo - migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej (wzór wniosku opublikowano w załączniku):

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@mierzecice.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na platformie SEKAP (www.sekap.pl),
 • za pośrednictwem faksu na numer (32) 288 70 55.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Mierzęcice jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd Gminy Mierzęcice zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz.1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

W Urzędzie Gminy Mierzęcice jest zatrudniona osoba posiadająca uprawnienia w zakresie języka migowego (kurs podstawowy):

 • Jolanta Szkutnik - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.


Kontaktu z urzędem za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: gmina@mierzecice.pl
 • elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na platformie SEKAP (www.sekap.pl),
 • faksu na numer (32) 288 70 55.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Język migowy w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 12:43