Mierzęcice, dnia 10.12.2014 r.

Nr GK.6220.0006.2012

OBWIESZCZENIE


     Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) działając jako organ  wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem nr SKO/OŚ/428/1535/10694/12/KCG/A z dnia 3 października 2012 r. Wójt Gminy Mierzęcice

 z a w i a d a m i a,

że sprawa o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych” planowanego na działkach nr 29 i 81 obręb Warężyn, Gmina Siewierz nie może zostać załatwiona w terminie, ze względu na oczekiwanie na wydanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przez RDOŚ w Katowicach oraz ustalenie nowych stron prowadzonego postępowania, wynikających z przedłożonej do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mapy obszaru oddziaływania.

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2015 r.    

Strony mogą się zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (Referat Gospodarki, pok. nr 3). W myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez zamieszczone niniejszego dokumentu na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz  przy ul. Żwirki i Wigury 16
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej:www.siewierz.bip.info.pl
  • na tablicach ogłoszeń w miejscowości Warężyn.

Zgodnie z art. 49 Kpa., niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    
Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Andrzej Cembrzyński   


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych”.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:12.12.2014 07:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.12.2014 09:46