INFORMACJA


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 8 grudnia do dnia 15 grudnia 2014r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Projekt uchwały został zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice, a także został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag i wniosków należy składać do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: skarbnik@mierzecice.pl .

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 

Wójt Gminy Mierzęcice  


/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.12.2014 14:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.12.2014 09:30